H

Horeca voor Lesbos

Horeca voor Lesbos.
Join this team
from €20,000 (40%)
Join this team
Horeca voor Lesbos. Het afgelopen jaar is een ontzettend moeilijk jaar geweest voor de horeca. Juist op die momenten is het soms goed om je eigen problemen even in perspectief te plaatsen. Op iets meer dan 2000 km van Amsterdam zitten er duizenden mensen in nog steeds erbarmelijk omstandigheden in vluchtelingenkampen. Mensen die zijn gevlucht en alles achter hebben moeten laten. Deze crisis duurt nu al bijna 8 jaar en nog steeds is de oplossing niet in zicht. In april 2021 starten wij op Lesbos met een kookschool voor de bewoners van RIC Lesbos. Wij beginnen met het opleiden van een aantal bewoners van RIC Lesbos. Na deze opleiding gaan deze mensen zelf de volgende groepen opleiden. De cursussen die wij gaan geven zijn ook digitaal te raadplegen door de deelnemers en zijn straks in meerdere talen ondertiteld. We beginnen met 5 verschillende modules, Pizza, Sushi, Brood, Pasta en Vlees bereiding. Bij het voltooien van de modules ontvangen de deelnemers een certificaat waarmee wij de afstand tot de arbeidsmarkt willen verkleinen. Het draagvlak onder de Griekse bewoners van Lesbos en de lokale ondernemers zijn voor ons ontzettend belangrijk. Ons doel is dan ook om bewoners met een afgeronde module stage te laten lopen bij de horeca op Lesbos. Voor dit project zijn wij de samenwerking aangegaan met Movement On The Ground. Deze Nederlandse organisatie is al ruim 5 jaar actief op Lesbos en heeft de afgelopen jaren hands on de zaken aangepakt en vele succesvolle projecten verzorgd. Voor meer informatie over Movement On The Ground kunt u even kijken op de website www.movementontheground.com De locatie op Lesbos voor onze kookschool hebben we, de modules zijn gemaakt en de docenten staan te trappelen om straks die kant op te gaan wat we nu nog nodig hebben is het geld om de kookschool daar in te richten en de overige kosten te dekken. Hiervoor doen wij een beroep op u. Via deze link kunt u doneren voor ons project, samen geven wij deze mensen een toekomst! Michiel Boon & Paul Rodenberg. Caring for Lesvos. The past year has been a very difficult year for the hospitality industry. Especially at those moments it is sometimes good to put your own problems in perspective. At just over 2000 km from Amsterdam, there are thousands of people in still appalling conditions in refugee camps. People who have fled and had to leave everything behind. This crisis has been going on for almost 8 years now and the solution is still not in sight. In April 2021 we will start a cooking school on Lesbos for the residents of RIC Lesbos. We start by educating a number of residents of RIC Lesbos. After this training, these people will train the following groups themselves. The courses that we will be giving can also be consulted digitally by the participants and will be available in multiple languages. We start with 5 different modules, Pizza, Sushi, Bread, Pasta and Meat preparation. When completing the modules, the participants receive a certificate with which we want to reduce the distance to the job market. The support among the Greek residents of Lesvos and local entrepreneurs are extremely important to us. Our goal is therefore to let residents with a completed module do an internship at the hospitality industry on Lesvos. For this project we have entered into a partnership with Movement On The Ground. This Dutch organization has been active on Lesvos for more than 5 years and in recent years has tackled matters hands-on and has taken care of many successful projects. For more information about Movement On The Ground, please visit the website www.movementontheground.com We have the location on Lesvos for our cooking school, the modules have been made and the teachers are eager to go in that direction. What we still need now are the funds to set up the cooking school there and to cover the other costs. For this we appeal to you. Via this link you can donate for our project, together we give these people a future! Michiel Boon & Paul Rodenberg.
View all
€5 28-09-2021 | 14:58
€1,000 17-07-2021 | 16:42
€490 15-07-2021 | 09:43
€10 01-07-2021 | 10:14
€5 23-06-2021 | 00:08